Artikel 1. Definities

 1. Leverancier: Efactuurdirect, een handelsnaam van ISDirect B.V. gevestigd te Alkmaar, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53755456.
 2. Derde: Een persoon of instantie die niet onder het rechtsreeks gezag valt van de Licentienemer.
 3. Licentie: Een niet-exclusieve, niet overdraagbare licentie tot het gebruik van de Programmatuur en de Kennisbank zoals nader omschreven in de Licentieovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden.
 4. Programmatuur: De door Leverancier ter beschikking gestelde computerprogrammatuur.
 5. Hulpprogrammatuur: Computerprogrammatuur van een derde partij die noodzakelijk is voor de werking van de Programmatuur.
 6. Apparatuur: Het geheel van computersystemen noodzakelijk voor de verwerking van de Programmatuur.
 7. Computerconfiguratie: Het geheel van de computer en bijbehorende hulpprogrammatuur, waarop de Programmatuur in ieder geval kan functioneren.
 8. Licentienemer: De natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf of de rechtspersoon die met Leverancier een Licentieovereenkomst heeft gesloten.
 9. Licentieovereenkomst: Elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer licenties van Leverancier.
 10. Licentievergoeding: De vergoeding, die Licentienemer voor het gebruik van de Programmatuur aan Leverancier moet voldoen.
 11. Reseller: De natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf of de rechtspersoon die met Leverancier een Resellerovereenkomst heeft gesloten.
 12. Resellerovereenkomst: De overeenkomst met de Reseller waarin wordt overeengekomen dat Reseller het recht tot wederverkoop van Licenties heeft.
 13. Fout: Een gebrek in de Programmatuur dat ertoe leidt dat de Programmatuur niet functioneert overeenkomstig de Specificaties.
 14. Interoperabiliteit: Het vermogen van de Programmatuur om informatie met andere componenten van een computersysteem en/of computerprogrammatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.
 15. Specificaties: De aangegeven eisen waaraan de Programmatuur dient te voldoen, zoals nader vastgelegd in de Licentieovereenkomst.
 16. Update(s): Een nieuwe versie van de Programmatuur, waarin tot dan toe bekende Fouten zijn verwijderd en/of een uitbreiding van de bestaande functionaliteit heeft plaatsgevonden.
 17. Buitengebruikstelling: Het blokkeren van de toegang tot de Programmatuur.

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering

 1. Voor zover in onderlinge overeenstemming niet schriftelijk is afgeweken, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Leverancier. Indien er sprake is van een Resellerovereenkomst dient waar wordt gesproken van Licentienemer, Reseller te worden gelezen.
 2. In alle gevallen waarin de Licentieovereenkomst met Licentienemer eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling met die Licentienemer noodzakelijk is.

Artikel 3. Aanbieding, acceptatie en levering

 1. Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of Licentieovereenkomst door Licentienemer verstrekte gegevens onjuist waren heeft Leverancier het recht de prijzen aan te passen.
 3. Offertes en prijsopgaven van Leverancier zijn geldig voor de in de offerte of prijsopgave aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte of prijsopgave is uitgebracht.
 4. De levertijd gaat in op de datum waarop de licentieaanvraag door Leverancier is ontvangen.
 5. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4. Verplichtingen Leverancier

 1. Leverancier spant zich in om de gegevens die Licentienemer opslaat op de Apparatuur van Leverancier zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Licentienemer bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten.

Artikel 5. Verplichtingen Licentienemer

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient Licentienemer zelf een Computerconfiguratie en Hulpprogrammatuur aan te schaffen om de Licentie te kunnen gebruiken.
 2. Licentienemer is verantwoordelijk voor het functioneren van de Computerconfiguratie, Hulpprogrammatuur en verbindingen die noodzakelijk zijn om de diensten operationeel te laten zijn.
 3. Licentienemer verricht geen handelingen, zoals het opstarten van processen/programma's op de systemen van Leverancier, waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van Leverancier en/of overige Internet gebruikers. Dit naar het oordeel van Leverancier.
 4. Het is niet toegestaan de verbindingen, systemen en de aan Licentienemer ter beschikking gestelde Licentie te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de Licentieovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming, (moedwillig verspreiden van ongewenste e-mail) acquisitiefraude (misleiding via spooknota’s, telefoon of post), inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
 5. Voor schade aan Leverancier of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met dit artikel is Licentienemer aansprakelijk.
 6. Leverancier behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan Licentienemer verstrekte toegang tot- en het gebruik van de diensten en systemen van Leverancier buiten gebruik te stellen, wanneer Licentienemer handelt in strijd met het in de vorige leden gestelde en zijn verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt. Licentienemer blijft in dat geval verplicht de factuur volledig te voldoen en de eventuele schade te vergoeden en kan geen afspraak maken op restitutie.

Artikel 6. Aanvang van de Licentieovereenkomst

 1. Een Licentieovereenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: De volledige licentieaanvraag door Leverancier is ontvangen en door Leverancier is geaccepteerd en indien overeengekomen aanbetalingen zijn bijgeschreven op de bankrekening van Leverancier.
 2. Aanvullingen en wijzigingen van de Licentieovereenkomst kunnen met goedkeuring van slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

Artikel 7. Gebruiksvoorwaarden

 1. Licentienemer is gerechtigd de Programmatuur te gebruiken op zijn Computerconfiguratie.
 2. Het gebruiksrecht verleend in artikel 7.1 kent de volgende beperkingen:
  1. Het is Licentienemer niet toegestaan de Programmatuur in gebruik te geven aan derden of deze ten behoeve van derden te gebruiken. Het is Licentienemer wel toegestaan de (externe) accountant of financieel adviseur de toegang te verschaffen.
  2. Het is Licentienemer niet toegestaan de broncode van de Programmatuur door middel van reverse engineering te reconstrueren. Indien Licentienemer informatie nodig heeft om Interoperabiliteit te bewerkstelligen van de Programmatuur met computerprogrammatuur van hemzelf of derden, zal Licentienemer Leverancier schriftelijk en gemotiveerd verzoeken om de benodigde informatie. Leverancier zal Licentienemer alsdan binnen redelijke termijn mededelen of Licentienemer de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en de voorwaarden waaronder deze wordt verstrekt.
  3. Het is Licentienemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van (intellectuele) eigendom uit de Programmatuur te verwijderen. Het is Licentienemer wel toegestaan zijn eigen handelsnaam toe te voegen voor door de Programmatuur te genereren correspondentie naar derden.
  4. Alle door Leverancier verstrekte Licenties, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Licentienemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Leverancier worden verpand, verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 8. Prijzen en honorarium

 1. Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. De Licentienemer is de Licentievergoeding per Licentie per maand of per jaar verschuldigd.
 3. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Leverancier zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 4. Leverancier is gerechtigd de hoogte van de te betalen jaarlijkse Licentievergoeding eenmaal per jaar, voor het eerst per 1 januari, te indexeren.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

 1. Facturen dienen door Licentienemer te zijn voldaan voorafgaand aan de levering door Licentienemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, waarbij de betalingstermijn nimmer groter is dan 14 dagen. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag volledig is ontvangen door Leverancier. Betalingen dienen door Licentienemer te geschieden zonder dat hem een beroep op inhouding, korting of compensatie toekomt. Elk beroep van Licentienemer op verrekening met een vordering op Leverancier is uitgesloten.
 2. Over de periode van verzuim is Licentienemer aan Leverancier over het verschuldigde bedrag rente verschuldigd van 1% per maand.
 3. Alle daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voortvloeiend uit een tekortkoming van Licentienemer zijn voor rekening van Licentienemer. Ten aanzien van de buitengerechtelijke kosten is Licentienemer minimaal het bedrag aan buitengerechtelijke kosten verschuldigd.
 4. De buitengebruikstelling wordt beëindigd indien Licentienemer binnen een door Leverancier gestelde termijn alsnog zijn verplichtingen nakomt.

Artikel 10. Reclame

 1. Bij fouten / gebreken van Programmatuur dient door Licentienemer schriftelijk binnen 8 dagen te worden gereclameerd / geklaagd. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van Leverancier.
 2. Indien Leverancier de reclame gegrond acht, worden na overleg met Licentienemer getracht de Fout(en) te herstellen bij de eerstvolgende Update.
 3. Reclame schort verplichtingen van Licentienemer niet op.

Artikel 11. Duur en beëindiging

 1. De Licentieovereenkomst wordt aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 2. Behoudens beëindiging van de Licentieovereenkomst door opzegging tegen het einde van de onder 11.1 genoemde (eerste) periode, wordt deze overeenkomst telkens voortgezet voor dezelfde duur.
 3. Beëindiging van de Licentieovereenkomst door opzegging vindt plaats tegen het einde van de overeengekomen periode met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één maand.
 4. Opzegging van de Licentieovereenkomst dient te geschieden per brief, exploot of per email verzonden met bericht van ontvangst.
 5. Leverancier heeft het recht geleverde Licenties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, c.q. niet of slechts beperkt te leveren, indien Licentienemer ter zake van de Licentieovereenkomst een verplichting jegens Leverancier niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. Leverancier zal Licentienemer hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij dat in redelijkheid niet van Leverancier kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen door Licentienemer aan Leverancier blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 6. Indien Licentienemer enige op hem rustende verplichting uit de Licentieovereenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Leverancier het recht alle met betrokken Licentienemer gesloten Licentieovereenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Leverancier op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 12. Opschorting

 1. Leverancier mag, na kennisgeving aan Opdrachtgever, naar eigen goeddunken en zonder afbreuk te doen aan haar rechten, de Overeenkomst opschorten indien:
  1. Leverancier het recht heeft om de Overeenkomst te beëindigen (anders dan om een betalingsachterstand).
  2. Leverancier redenen heeft om te vermoeden dat Opdrachtgever frauduleus gebruik van de Diensten maakt of probeert te maken of van het plegen van andere illegale en/of onrechtmatige daad in verband met het gebruik van Diensten.
  3. Opdrachtgever Leverancier hindert of vertraagt bij het uitvoeren van haar plichten afgesproken in de Overeenkomst.
  4. Als Opdrachtgever het verschuldigde bedrag afgesproken in de Overeenkomst niet betaalt binnen:
   1. Dertig (30) dagen na de betalingstermijn is Leverancier gerechtigd tot het opschorten van de overeengekomen Diensten, totdat de volledige betaling ontvangen is.
   2. Zestig (60) dagen na de betalingstermijn is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen. Alle kosten die voortvloeien uit het innen van de nog te vorderen bedragen komen ten laste van Opdrachtgever.
 2. In het geval dat een van de Diensten wordt opgeschort als gevolg van het handelen of nalaten van Opdrachtgever, betaalt Opdrachtgever alle kosten en uitgaven in de uitvoering van een dergelijke schorsing en alle latere hervatting van de verlening van Diensten.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten blijven bij Leverancier rusten. Ongeacht of deze rechten betrekking hebben op, dan wel voortvloeien uit een bestaand product dan wel een nog te ontwikkelen product.
 2. Licentienemer erkent dat alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten en de registratie en of aanvraag van voornoemde rechten en of gelijksoortige rechten voor de gehele termijn en eventuele verlengingen dan wel vernieuwingen daartoe nu of in de toekomst voor onbepaalde tijd aan Leverancier zullen toekomen, dan wel zullen worden overgedragen.
 3. Indien Leverancier, Licentienemer, dan wel derden functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen in de producten aanbrengen blijven de op de verbeterde dan wel gewijzigde producten rustende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in casu ongewijzigd bij Leverancier berusten dan wel de derde rechthebbende. Indien voornoemde rechten niet bij Leverancier dan wel een derde rechthebbende berusten, zal Licentienemer kosteloos zorgdragen voor de overdracht van voornoemde rechten aan Leverancier dan wel de derde rechthebbende.
 4. Licentienemer zal Leverancier vrijwaren tegen iedere aanspraak, voor zover deze betrekking heeft op, dan wel voortvloeit uit de toepassing of het gebruik van door Licentienemer verstrekte informatie en deze resulteert in een (mogelijke) inbreuk op enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom.

Artikel 14. Onderhoud en werkzaamheden

 1. Leverancier is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik er van te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud van de systemen, dan wel wegens verbeteringen of vernieuwingen aan die systemen.
 2. Leverancier is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de aanmelding procedure van de diensten.
 3. Leverancier is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de geleverde dienst, mits zulke wijzigingen niet de functionaliteit of de kenmerken van de dienst nadelig beïnvloeden. Overigens geldt voor gratis diensten dat Leverancier te allen tijde onvoorwaardelijk gerechtigd is deze aan te passen of te wijzigen. Wijzigingen in de diensten kunnen worden bekend gemaakt op de website van Leverancier in de betreffende dienstbeschrijvingen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Licentienemer kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door Leverancier van welke geleden schade dan ook.
 2. Leverancier is bij een (haar toerekenbare) tekortkoming in de uitvoering van een Licentieovereenkomst met Licentienemer nooit aansprakelijk voor door Licentienemer geleden indirecte dan wel gevolgschade (zoals bijvoorbeeld gederfde winst, omzet, gemiste inkomsten) en derhalve niet tot enige vergoeding van dit soort schade gehouden. Licentienemer is uitdrukkelijk zelf aansprakelijk voor het gebruik van zijn aansluiting en alle schade die hij in verband daarmee lijdt of kan lijden.
 3. De aansprakelijkheid van Leverancier is gelimiteerd tot directe, materiële schade die ontstaan is door een aan haar toe te rekenen tekortkoming.
 4. De totale aansprakelijkheid van Leverancier op grond van de overeenkomst is beperkt tot een bedrag gelijk aan tweemaal de Licentievergoeding over de periode van een jaar.
 5. Schade waarvoor Leverancier op grond van deze Algemene Voorwaarden aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Leverancier te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij Licentienemer aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
 6. Licentienemer is aansprakelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de toegekende gebruikersnaam, wachtwoorden. Leverancier is gerechtigd hierin wijzigingen aan te brengen voor zover zij dat nodig acht in het belang van haar dienstverlening. Leverancier is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens die door Licentienemer op haar systemen worden geplaatst.
 7. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Licentienemer die is veroorzaakt door derden, al dan niet gebruikmakend van Licentie van Leverancier.
 8. Leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door in dit artikel omschreven gedragingen en/of handelingen van Licentienemer. Licentienemer vrijwaart Leverancier tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.
 9. Licentienemer vrijwaart Leverancier tegen alle aanspraken van derden betreffende schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de Licentie van Leverancier
 10. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade aan hardware en software welke is ontstaan door de uitwerking van software die erop is gericht schade aan te brengen zoals computervirussen. Leverancier mag daarvoor antivirus software draaien om de schade aan haar systemen te beperken en geïnfecteerde bestanden verwijderen of isoleren als zij dat nodig acht.
 11. Leverancier is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur bij (uitvoering van) de opdracht door welke oorzaak dan ook ontstaan.
 12. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander elektronisch communicatiemiddel in het verkeer tussen Leverancier en Licentienemer, is Leverancier niet aansprakelijk.
 13. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade van Licentienemer als gevolg van het onder Artikel 14 gestelde.

Artikel 16. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Licentieovereenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Leverancier gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Leverancier zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Leverancier niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Licentieovereenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17. Privacy

 1. Leverancier verplicht zich zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van haar Opdrachtgevers en andere betrokkenen. Hoe Leverancier omgaat met persoonsgegevens is vastgelegd in het Privacy Statement wat te vinden is op de website van Leverancier.

Artikel 18. Overmacht

 1. In geval van overmacht, zal de uitvoering van de Licentieovereenkomst worden opgeschort, dan wel de Licentieovereenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 19. Slotbepalingen

 1. Op de Licentieovereenkomst en de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Licentieovereenkomst worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
 3. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 4. Leverancier heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen, tenzij anders overeengekomen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Licentieovereenkomsten, tenzij de wijziging bij Licentienemer bekend wordt gemaakt of schriftelijk anders is overeengekomen. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat de gewijzigde versie is bekend gemaakt.
 5. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.